Çalışma Grupları

1.KENTSEL PLANLAMA ÇALIŞMA GRUBU
-Kentsel Dönüşüm ve Kent Estetiği
-Kent Güvenliği ve Ulaşım
-Kent Sağlığı

2.İSTİHDAM VE KALKINMA ÇALIŞMA GRUBU
-İstihdam
-Kalkınma
-Göçler ve Yabancıların Uyumu

3.KÜLTÜR TURİZM VE SANAT ÇALIŞMA GRUBU
-Kültürel Faaliyetler
-Sanatsal Faaliyetler
-Turizm Tanıtma

4.İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE AFET ÇALIŞMA GRUBU
-Doğal Afetler
-Hava Toprak Su Yönetimi
-Atık ve Kimyasal Yönetimi

5.EĞİTİM VE SPOR ÇALIŞMA GRUBU

6.SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA ÇALIŞMA GRUBU

YALOVA KENT KONSEYİ ÇALIŞMA GRUPLARI YÖNERGESİ

AMAÇ

Madde 1. Bu yönergenin amacı, Kent Konseyi bünyesinde kentsel sorunların tartışılıp somut çözümlerin üretildiği; projelerin geliştirildiği ve kentsel yaşamla ilgili karar önerilerinin oluşturulduğu temel çalışma birimleri olan Kent Konseyi Çalışma Gruplarının çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

KAPSAM

Madde 2. Bu yönerge, Yalova Kent Konseyi Çalışma Gruplarının oluşumunu, yönetim ilkelerini, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

YASAL DAYANAK

Madde 3. Bu yönerge, 5393 sayılı Belediye Kanununun 76. maddesine uyarınca 08/10/ 2006 tarih ve 26313 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 16. Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

OLUŞUMU

Madde 4. Çalışma Grupları, Yürütme Kurulu ya da Kent Konseyi ve Meclis Genel Kurulu tarafından oluşturulabileceği gibi, gönüllü çalışmak isteyenlerin teklifleriyle de oluşturulabilir.

Madde 5. Çalışma Grupları en az 5 üyeden oluşur. Her Çalışma Grubu kendi arasından bir başkan bir başkan yardımcısı ve bir sekreter seçer. Çalışma Grubu Başkanlarının istifa ve diğer nedenlerle ayrılmaları durumunda yeniden seçim yapılır. Başkan toplantıları yönetir ve Çalışma Grubu sözcülüğünü yapar. Sekreter toplantı tutanaklarını düzenleme, dosyalama ve arşivleme görevlerini yerine getirir.

Toplantı tutanakları tarih ve sayı verilerek iki nüsha düzenlenir. Bir nüshası üç aylık raporla birlikte Genel Sekreterliğe verilir.

Madde 6. Üst üste üç toplantıya mazeretsiz olarak katılmayan Çalışma Grubu üyesinin üyeliği düşer.

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

Madde 7. Çalışma Gruplarında, belediye ve ilgili birimleri; üniversite ve ilgili bölümleri; valilik, il özel idaresi ve ilgili resmi kurumlar; uzman ve deneyimli sivil toplum kuruluşları ve kişilerle ortaklıklar kurulmaya, birlikte çalışmaya özen gösterilir.

Madde 8. Çalışma Grupları, konularıyla ilgili olan uzmanlardan, bilim insanlarından, bilim kurumlarından, ilgi gruplarından yararlanabilir ve bilgi alabilir.

Madde 9. Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri, Çalışma Gruplarının toplantılarına katılabilirler. Çalışma gruplarının çalışmalarını kolaylaştırır, taleplerini karşılarlar.

Madde 10. Çalışma Grubu kendi aralarında biri kolaylaştırıcı olmak üzere görev dağılımı yapabilirler. Toplanma zamanlarını ve çalışma şekillerini Çalışma Grubu kendileri belirler. Çalışma Grubu toplantılarda görüşülen konuların ve alınan kararların kayıtlarını tutar.

Madde 11. Çalışma Grupları gereksinim duydukları sayıda ve nitelikte alt çalışma grupları oluşturabilirler.

Madde 12. Çalışma Grupları ürettikleri projelerle ilgili olarak bir birleriyle koordineli çalışırlar. Ulusal veya uluslararası projeler hazırlamak ve yürütmek üzere kurulan proje gruplarının çalışmalarını desteklerler.

Madde 13. Çalışma Grubunda bulunan kişi ve kurumlar, siyasi kimliklerini belirleyici tavır, davranış ve uygulama içerisinde bulunamazlar. Çalışmalarda hemşehrilik ve vatandaşlık kimliği belirleyicidir.

Madde 14. Her Çalışma Grubu ayda en az bir kere olağan olarak toplanarak çalışmalarını yürütür. Çalışma Grubu Başkanının ihtiyaç duyması halinde olağanüstü olarak her zaman toplanabilir.

Madde 15. Çalışma Grupları, yaptıkları ve yapacakları çalışmaları üç aylık periyotlarla (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim ayları sonlarında) Kent Konseyi Genel Sekreterliği’ne rapor halinde bildirirler.

Madde 16. Meclislerde ve çalışma gruplarında oluşturulan raporlar, Kent Konseyi Genel Kurulu’nda görüşülerek kabul edildikten sonra değerlendirilmek üzere ilgili belediye meclisine sunulur.

Madde 17. Çalışma Grupları, Yalova Kent Konseyi Genel Kurulu tarafından alınacak kararlarda kendileriyle ilgili yer alacak olan konular hakkında eylem planları hazırlayarak, bunların yaşama geçirilmesi için Yürütme Kurulu’nun da bilgisi dâhilinde faaliyet gösterir ve girişimde bulunurlar.

Madde 18. Çalışma Grupları, Kent Konseyi Genel Kurulu’nda bir yıllık faaliyetleri ile ilgili rapor sunarlar. Bu Raporda geçmiş dönemde alınan kararların gerçekleşme durumu ve geleceğe yönelik önerilerini de belirtirler.

Madde 19. Çalışma Gruplarında özgürce konuşma, birbirini dinleme, azınlıkta kalan görüşleri dikkate alma ve ortak noktalarda buluşma ortamı yaratılmasına imkân sağlanmalıdır. Kararlar tartışarak alınmalıdır.

YÜRÜTME

Madde 20. Çalışma grupları, Kent Konseyinin çalışma usul ve esaslarına göre çalışmalarını yürütürler.